Nắm vững những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp công sở phổ biến vô cùng quan trọng giúp cho bạn tự tin hơn khi trao đổi công việc với khách hàng nước ngoài. Để giúp bạn ôn tập dễ dàng, ETU xin chia sẻ đến bạn tổng hợp 100 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp công sở thông dụng kèm cách học chi tiết. Cùng tìm hiểu và ghi chú những kiến thức hữu ích nhé.

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp công sở bạn cần biết 

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp công sở khi muốn hỏi thăm đồng nghiệp 

Dưới đây là các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp công sở khi muốn hỏi thăm đồng nghiệp giúp bạn làm việc hiệu quả hơn:

 • Come join eating with us. You’re from the IT team, right?

Nghĩa: Đến ăn với chúng tôi nhé. Bạn ở đội IT phải không?

 • Could you help me to use the company software?

Nghĩa: Bạn có thể giúp tôi sử dụng phần mềm của công ty không?

 • Do you have a minute?

Nghĩa: Bạn có rảnh không?

 • Has your day been busy so far?

Nghĩa: Hôm nay bạn có bận rộn không?

 • How’s your morning been going?

Nghĩa: Buổi sáng của bạn thế nào?

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp công sở khi muốn hỏi thăm đồng nghiệp 
Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp công sở khi muốn hỏi thăm đồng nghiệp
 • I appreciate the experience you have. 

Nghĩa: Tôi đánh giá cao về kinh nghiệm của bạn.

 • Should we get started with the training?

Nghĩa: Chúng ta có nên bắt đầu với buổi đào tạo không?

 • Sorry I’m late. How long have you been here?

Nghĩa: Xin lỗi tôi tới trễ. Bạn đến bao lâu rồi?

 • Sorry. I have to go back to the office. See you later

Nghĩa: Xin lỗi bạn. Tôi phải quay lại văn phòng rồi. Hẹn gặp lại.

 • Thanks for telling me about your new project. It sounds exciting

Nghĩa: Cảm ơn đã cho tôi biết về dự án mới của bạn. Nghe có vẻ thú vị đó.

 • This is my first day only. Are there any formalities I have to know?

Nghĩa: Đây là ngày đi làm đầu tiên của tôi. Có thủ tục nào mà tôi phải nắm không?

 • What are you currently working on?

Nghĩa: Bạn hiện đang làm công việc gì?

 • What is the working atmosphere like?

Nghĩa: Môi trường làm việc ở đây như thế nào?

 • Would you mind telling me about your experience working on this project?

Nghĩa: Bạn có phiền nếu kể cho tôi về kinh nghiệm của bạn khi làm việc trong dự án này không?

 • You must be [name]. You have recently joined the company, right?

Nghĩa: Bạn chắc là [tên]. Bạn mới vào công ty gần đây thôi, phải không?

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp nơi công sở dùng trong cuộc họp

Dưới đây là các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp công sở dùng trong cuộc họp giúp bạn dễ dàng thảo luận về những kế hoạch, công việc của công ty:

 • Any thoughts before we close the meeting?

Nghĩa: Có ai ý kiến gì trước khi chúng ta kết thúc cuộc họp không?

 • Are there any factors we are not thinking about?

Nghĩa: Có yếu tố nào chúng ta chưa nghĩ đến không?

 • Are there any objections to what I covered?

Nghĩa: Có ai phản đối không?

 • Can we come back to that point later?

Nghĩa: Chúng ta có thể quay lại vấn đề đó sau được không?

 • Can you run that by me one more time?

Nghĩa: Bạn có thể nhắc lại một lần nữa không?

 • Could you repeat the point about… again, please?

Nghĩa: Bạn có thể lặp lại quan điểm về… một lần nữa được không?

 • Have you considered different methods?

Nghĩa: Bạn đã xét đến các cách khác nhau nào chưa?

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp nơi công sở dùng trong cuộc họp
Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp nơi công sở dùng trong cuộc họp
 • I’ll cover up all the main points in the morning meeting

Nghĩa: Tôi sẽ trình bày tất cả những điểm chính trong cuộc họp buổi sáng nay.

 • It’s a deal.

Nghĩa: Thỏa thuận vậy nhé.

 • Let’s meet up this Friday afternoon, shall we?

Nghĩa: Chúng ta hãy gặp nhau vào chiều thứ Sáu này nhé?

 • Our team will have an important meeting with the CEO next week

Nghĩa: Nhóm tôi sẽ có một cuộc họp quan trọng với Giám đốc điều hành vào tuần tới.

 • Shall we set up another meeting?

Nghĩa: Chúng ta sẽ thiết lập một cuộc họp khác chứ?

 • So do you think this is the correct way to proceed?

Nghĩa: Thế bạn có nghĩ rằng đây là cách tốt để tiếp tục không?

 • That’s actually a great point.

Nghĩa: Quan điểm này thật sự hay đấy.

 • These are the highest quality samples of our new products.

Nghĩa: Đây là những mẫu có chất lượng cao nhất từ các sản phẩm mới của chúng tôi.

 • We are going to need all people’s input on the problem.

Nghĩa: Chúng tôi sẽ cần ý kiến đóng góp của mọi người về vấn đề này.

 • We can go on with discussion in detail another day.

Nghĩa: Chúng ta có thể tiếp tục thảo luận chi tiết hơn vào hôm khác.

 • We hope our speech clear your mind about the problem.

Nghĩa: Chúng tôi hy vọng bài phát biểu giúp bạn hiểu rõ về vấn đề này

 • We hope you can participate with us in the PR campaign.

Nghĩa: Chúng tôi hy vọng bạn có thể tham gia với chúng tôi trong chiến dịch truyền thông này.

 • Why don’t we return to the main agenda of today’s meeting.

Nghĩa: Hãy trở lại vấn đề chính của cuộc họp ngày hôm nay

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp công sở khi muốn lắng nghe ý kiến mới

Dưới đây là các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp nơi công sở khi bạn muốn lắng nghe những ý kiến mới:

 • Could you talk about the main idea in your presentation?

Nghĩa: Bạn có thể nói chi tiết hơn về ý chính trong bài thuyết trình không?

 • Does that answer all your questions?

Nghĩa: Điều đó đã trả lời các câu hỏi của bạn chưa?

 • Excuse me. Can I ask what you mean about….?

Nghĩa: Xin lỗi. Tôi có thể hỏi ý của bạn về….?

 • I have some questions I would like to ask.

Nghĩa: Tôi có một vài câu hỏi muốn đặt ra cho anh.

 • I will have 15 minutes for discussion and questions.

Nghĩa: Tôi sẽ có 15 phút cho việc thảo luận và đưa ra các câu hỏi.

 • I would like to listen to your thoughts about the speech.

Nghĩa: Tôi muốn lắng nghe những suy nghĩ của bạn về bài phát biểu.

 • Right now I would like to open it up for questions.

Nghĩa: Ngay bây giờ tôi sẽ dành thời gian để lắng nghe và trả lời câu hỏi của các bạn.

 • Thank you all for coming and listening to my presentation.

Nghĩa: Cảm ơn tất cả các bạn đã đến và lắng nghe bài thuyết trình của tôi.

 • That concludes the formal part of my presentation.

Nghĩa: Tôi đã hoàn thành phần cơ bản trong bài thuyết trình của mình.

 • What would you do if you’re in charge of this project?

Nghĩa: Bạn sẽ làm gì nếu bạn phụ trách dự án này?

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp công sở khi muốn lắng nghe ý kiến mới
Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp công sở khi muốn lắng nghe ý kiến mới
 • How do you solve the root of the problem?

Nghĩa: Bạn giải quyết gốc rễ của vấn đề như thế nào?

 • What do you think about our approach to the campaign?

Nghĩa: Bạn nghĩ sao về cách tiếp cận chiến dịch của chúng tôi?

 • I agree with what you are saying

Nghĩa: Tôi đồng ý với những gì bạn đang nói.

 • I disagree with what you are saying

Nghĩa: Tôi không đồng ý với những gì bạn đang nói.

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp công sở khi bạn muốn giao tiếp với khách hàng

Dưới đây là các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp công sở khi bạn muốn giao tiếp với các khách hàng là người nước ngoài:

 • We’ve spoken on the phone but it’s so nice to finally meet you

Nghĩa: Chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại nhưng thật vui vì cuối cùng cũng được gặp bạn

 • Good evening, is there anything I can help?

Nghĩa: Xin chào buổi tối, tôi có thể giúp gì không?

 • Good morning Sir/Madam. What can I do for you?

Nghĩa: Xin chào. Tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn?

 • Hello. How may I help you?

Nghĩa: Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

 • I realize that this situation is difficult, but let’s try and find a solution

Nghĩa: Tôi nhận thấy rằng tình huống này thật khó khăn, nhưng chúng ta hãy thử và tìm ra giải pháp

 • I’m sorry, your project is having this problem.

Nghĩa: Thật xin lỗi, dự án của bạn hiện đang có vấn đề.

 • I’m sorry, but this area is for staff only

Nghĩa: Tôi xin lỗi, nhưng khu vực này chỉ dành cho nhân viên.

 • Let’s see if there is anything we can do to help the situation

Nghĩa: Hãy xem liệu chúng ta có thể làm gì để giải quyết tình huống này.

 • I’m sorry. This model has been sold out. How about this one?

Nghĩa: Rất tiếc, mẫu này đã được bán hết. Còn sản phẩm này thì sao?

 • Would you be happy for me to put you on hold for a minute or two, while I quickly retrieve your details?

Nghĩa: Bạn có thể giữ máy trong 1 hoặc 2 phút, trong khi tôi truy xuất nhanh các thông tin chi tiết cho bạn được không?

 • Let me know if you need any help

Nghĩa: Cho tôi biết nếu bạn cần giúp gì nhé.

 • Let me show you some of what we have.

Nghĩa: Để tôi giới thiệu tới bạn một vài những dịch vụ/sản phẩm của chúng tôi.

 • I will be sure to pass on what you have told me to our managerial team

Nghĩa: Tôi chắc chắn sẽ chuyển những gì bạn đã nói  cho đội ngũ quản lý của chúng tôi

 • Thanks for contacting, and if you have any additional questions, please call us

Nghĩa: Cảm ơn bạn đã liên hệ và nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi cho chúng tôi.

 • Please make sure to ask clarifying questions if you’re not sure

Nghĩa: Vui lòng đảm bảo đặt câu hỏi làm rõ nếu bạn không chắc mình hiểu. 

 • I’ve asked for your confirmation on this one, so you’ll need to sign for it

Nghĩa: Tôi đã yêu cầu về sự xác nhận của bạn về điều này trước đây, nên bạn cần phải ký duyệt nó

 • But I’m afraid we don’t have plans to add that functionality

Nghĩa: Nhưng tôi e rằng chúng tôi không có kế hoạch thêm chức năng đó

 • We appreciate you taking the time to let us know what you’re looking for

Nghĩa: Chúng tôi đánh giá cao việc bạn dành thời gian để cho chúng tôi biết những gì bạn đang tìm kiếm

 • I’m happy to place the order for you right now

Nghĩa: Tôi rất vui khi nhận được yêu cầu của bạn lúc này

 • Do you have any other options?

Nghĩa: Bạn còn sự lựa chọn nào khác không?

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp tại công sở trong quá trình làm việc nhóm

Dưới đây là các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp tại công sở quá trình làm việc nhóm giúp bạn và đồng nghiệp hiểu ý nhau hơn:

 • Are you able to meet the deadline?

Nghĩa: Bạn có thể đáp ứng thời hạn này không?

 • Do you think you can do it at the end of the week?

Nghĩa: Bạn có nghĩ rằng mình hoàn thành nó vào cuối tuần không?

 • Do you think you’re a good team player?

Nghĩa: Bạn có nghĩ rằng bạn là một người làm việc nhóm tốt không?

 • Have you made progress in any of your parts?

Nghĩa: Bạn có cập nhập gì trong các phần mà bạn chịu trách nhiệm chưa?

 • I’ll help you fill in the report this week

Nghĩa: Tôi sẽ giúp bạn điền vào báo cáo tuần này

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp tại công sở trong quá trình làm việc nhóm
Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp tại công sở trong quá trình làm việc nhóm
 • I’d like to have regular updates on the project

Nghĩa: Tôi muốn có thông tin cập nhật thường xuyên về dự án

 • It’s great to have you on board today

Nghĩa: Thật tuyệt khi có bạn gia nhập hôm nay

 • Shall we join the meeting with the sales team?

Nghĩa: Chúng ta sẽ tham gia cuộc họp với đội ngũ bán hàng chứ?

 • Sorry, can you just run through that again?

Nghĩa: Xin lỗi, bạn có thể nói lại phần đó được không?

 • There are a few more tasks that need completing, aren’t they?

Nghĩa: Có một vài nhiệm vụ cần phải hoàn thành, phải không?

 • We can stay on track easily with this project

Nghĩa: Chúng ta có thể dễ dàng đi đúng hướng với dự án này

 • We will have a work review at the end of the year

Nghĩa: Chúng ta sẽ có một buổi đánh giá công việc vào cuối năm.

 • Would you proofread this social content plan for me?

Nghĩa: Bạn có thể kiểm tra lại kế hoạch nội dung mạng xã hội này cho tôi không?

 • When was the last time you worked with a team?

Nghĩa: Lần cuối cùng bạn làm việc với một nhóm là khi nào?

 • How will you handle this situation?

Nghĩa: Bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào?

Cách học tốt tiếng Anh giao tiếp công sở

Tiếng Anh giao tiếp công sở là một kỹ năng quan trọng giúp bạn đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Việc học tốt tiếng Anh giao tiếp công sở thực sự hữu ích bởi bạn có thể:

 • Giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp, khách hàng và các đối tác nước ngoài
 • Thể hiện sự chuyên nghiệp, tự tin trong quá trình làm việc
 • Có nhiều cơ hội để thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Để học tốt tiếng Anh giao tiếp công sở, bạn cần phải xây dựng một kế hoạch học tập cụ thể và phù hợp với bản thân. Dưới đây là một số gợi ý mà bạn học tốt tiếng Anh giao tiếp công sở:

Xác định mục tiêu học tập

Trước khi bắt đầu học, bạn cần xác định rõ mục tiêu học tập của bản thân là gì. Bạn muốn học tiếng Anh giao tiếp công sở để làm gì? Bạn muốn đạt được trình độ tiếng Anh nào? Khi xác định được mục tiêu học tập, bạn sẽ có động lực và định hướng học tập rõ ràng hơn.

Lập kế hoạch học tập

Sau khi xác định được mục tiêu học tập, bạn cần tiến hành lập kế hoạch học tập cụ thể. Kế hoạch học tập cần bao gồm những nội dung như sau:

 • Nội dung học tập: Bạn cần xác định các nội dung mà mình cần học. Trong đó gồm từ vựng, ngữ pháp, phát âm, các tình huống giao tiếp thông dụng trong công sở,…
 • Thời gian học tập: Bạn cần phân bổ thời gian học tập hợp lý, phù hợp với lịch trình và khả năng của mình.
 • Phương pháp học tập: Bạn cần lựa chọn phương pháp học tập phù hợp với bản thân, có thể là học theo giáo trình, học online, học trực tiếp,…
Cách học tốt tiếng Anh giao tiếp công sở
Cách học tốt tiếng Anh giao tiếp công sở

Tập trung vào phần từ vựng và ngữ pháp

Từ vựng và ngữ pháp là nền tảng quan trọng để giao tiếp tiếng Anh hiệu quả. Bạn cần tập trung học từ vựng và ngữ pháp liên quan đến các chủ đề giao tiếp trong công sở, chẳng hạn như:

 • Giới thiệu bản thân
 • Trình bày công việc
 • Tham gia cuộc họp
 • Thuyết trình
 • Làm việc nhóm
 • Giao tiếp với khách hàng và đối tác

Luyện tập giao tiếp thường xuyên

Luyện tập giao tiếp thường xuyên là cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của bạn. Bạn có thể luyện tập giao tiếp với bạn bè, người thân, đồng nghiệp, hoặc tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh, các lớp học giao tiếp tiếng Anh.

Tạo môi trường để học tiếng Anh

Để việc học tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn, bạn cần tạo môi trường để học tập tiếng Anh xung quanh mình. Bạn có thể nghe các bản nhạc tiếng Anh, xem phim, đọc sách,…

Tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình học tiếng Anh, bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác, chẳng hạn như giáo viên tiếng Anh, bạn bè, người thân,…

Trên đây, ETU vừa chia sẻ đến bạn những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp công sở đầy đủ và chi tiết nhất. Việc học những mẫu câu giúp bạn dễ dàng hơn khi giao tiếp và đạt hiệu quả cao trong công việc. Nếu còn có thắc mắc nào khác, hãy cmt bên dưới bài viết để ETU giải đáp nhé. 

ETU – English The Universe – Học tiếng Anh giao tiếp

Địa chỉ chính: Tầng 3, Toà nhà An Phú, 117-119 Lý Chính Thắng Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Anh ngữ ETU cơ sở 1: 627 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Xuân, Quận 12,TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Anh ngữ ETU cơ sở 2: 1141 Xã Lương Quới Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Trung tâm Anh ngữ ETU cơ sở 3: 91 Kp5, Phường Tam Hiệp, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 028.66526689

Website: https://etu.edu.vn