Trong xu thế hội nhập chúng ta có nhiều cơ hội giao lưu và học tập tìm hiểu về những nên văn hóa tiên tiến cũng như tiếp cận nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm tốt hơn. Đối với một người, việc sử dụng…