Nhiều bạn yếu tiếng Anh và mong muốn cải thiện khả năng học ngoại ngữ của mình. Tuy nhiên, chúng ta không biết bắt đầu tư đâu và làm thế nào để đạt được kết quả cao nhất. Do đó, chúng tôi đã tổng hợp…