Học tiếng anh giao tiếp cho người lớn thực tế lại mất nhiều thời gian tẩy xóa các kiến thức cũ hơn so với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, thế mạnh chính ở người trưởng thành chính là lòng kiên trì và ý thức học tập….