English For Kids

KIDS (3-11)

Early 1

Nhận biết, nghe, nói về các chủ đề đơn giản xung quanh bé như: chào hỏi, tạm biệt, các thành viên gia đình, số đếm, hoạt động thường ngày, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, quần áo, đồ vật xung quanh bé, cảm xúc, thời tiết, hình khối, thức ăn nhanh, tính từ mô tả đồ vật, và các chủ đề khác…
Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo Làm quen Tiếng Anh

Early 1

Nhận biết, nghe, nói về các chủ đề đơn giản xung quanh bé như: chào hỏi, tạm biệt, các thành viên gia đình, số đếm, hoạt động thường ngày, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, quần áo, đồ vật xung quanh bé, cảm xúc, thời tiết, hình khối, thức ăn nhanh, tính từ mô tả đồ vật, và các chủ đề khác…
Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo Làm quen Tiếng Anh

Early 2

Nhận biết, nghe, nói về các chủ đề đơn giản xung quanh bé như: chào hỏi, tạm biệt, các thành viên gia đình, số đếm, hoạt động thường ngày, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, quần áo, đồ vật xung quanh bé, cảm xúc, thời tiết, hình khối, thức ăn nhanh, tính từ mô tả đồ vật, và các chủ đề khác…
Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo Làm quen Tiếng Anh

Early 2

Nhận biết, nghe, nói về các chủ đề đơn giản xung quanh bé như: chào hỏi, tạm biệt, các thành viên gia đình, số đếm, hoạt động thường ngày, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, quần áo, đồ vật xung quanh bé, cảm xúc, thời tiết, hình khối, thức ăn nhanh, tính từ mô tả đồ vật, và các chủ đề khác…
Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo Làm quen Tiếng Anh

Pre-kid 1

Làm quen Tiếng Anh đã hoàn thành xong khóa Early

Nhận biết, nghe, nói về các chủ đề đơn giản xung quanh bé như chào hỏi, lớp học, màu sắc, gia đình, đồ chơi, số đếm, thú cưng, đồ ăn, quần áo, bộ phận cơ thể, đồ vật xung quanh , động vật hoang dã, thành phố của bé, công việc, thời tiết, miền quê, hoạt động hằng ngày, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo

Pre-kid 1

Làm quen Tiếng Anh đã hoàn thành xong khóa Early

Nhận biết, nghe, nói về các chủ đề đơn giản xung quanh bé như chào hỏi, lớp học, màu sắc, gia đình, đồ chơi, số đếm, thú cưng, đồ ăn, quần áo, bộ phận cơ thể, đồ vật xung quanh , động vật hoang dã, thành phố của bé, công việc, thời tiết, miền quê, hoạt động hằng ngày, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo

Pre-kid 2

Làm quen Tiếng Anh đã hoàn thành xong khóa Pre-kid 1

Nhận biết, nghe, nói về các chủ đề đơn giản xung quanh bé như chào hỏi, lớp học, màu sắc, gia đình, đồ chơi, số đếm, thú cưng, đồ ăn, quần áo, bộ phận cơ thể, đồ vật xung quanh , động vật hoang dã, thành phố của bé, công việc, thời tiết, miền quê, hoạt động hằng ngày, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo

Pre-kid 2

Làm quen Tiếng Anh đã hoàn thành xong khóa Pre-kid 1

Nhận biết, nghe, nói về các chủ đề đơn giản xung quanh bé như chào hỏi, lớp học, màu sắc, gia đình, đồ chơi, số đếm, thú cưng, đồ ăn, quần áo, bộ phận cơ thể, đồ vật xung quanh , động vật hoang dã, thành phố của bé, công việc, thời tiết, miền quê, hoạt động hằng ngày, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo

Pre-kid 3

Làm quen Tiếng Anh đã hoàn thành xong khóa Pre-kid 2

Nhận biết, nghe, nói về các chủ đề đơn giản xung quanh bé như chào hỏi, lớp học, màu sắc, gia đình, đồ chơi, số đếm, thú cưng, đồ ăn, quần áo, bộ phận cơ thể, đồ vật xung quanh , động vật hoang dã, thành phố của bé, công việc, thời tiết, miền quê, hoạt động hằng ngày, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo

Pre-kid 3

Làm quen Tiếng Anh đã hoàn thành xong khóa Pre-kid 2

Nhận biết, nghe, nói về các chủ đề đơn giản xung quanh bé như chào hỏi, lớp học, màu sắc, gia đình, đồ chơi, số đếm, thú cưng, đồ ăn, quần áo, bộ phận cơ thể, đồ vật xung quanh , động vật hoang dã, thành phố của bé, công việc, thời tiết, miền quê, hoạt động hằng ngày, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo

Pre-kid 4

Làm quen Tiếng Anh đã hoàn thành xong khóa Pre-kid 3

Nhận biết, nghe, nói về các chủ đề đơn giản xung quanh bé như chào hỏi, lớp học, màu sắc, gia đình, đồ chơi, số đếm, thú cưng, đồ ăn, quần áo, bộ phận cơ thể, đồ vật xung quanh , động vật hoang dã, thành phố của bé, công việc, thời tiết, miền quê, hoạt động hằng ngày, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo

Pre-kid 4

Làm quen Tiếng Anh đã hoàn thành xong khóa Pre-kid 3

Nhận biết, nghe, nói về các chủ đề đơn giản xung quanh bé như chào hỏi, lớp học, màu sắc, gia đình, đồ chơi, số đếm, thú cưng, đồ ăn, quần áo, bộ phận cơ thể, đồ vật xung quanh , động vật hoang dã, thành phố của bé, công việc, thời tiết, miền quê, hoạt động hằng ngày, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo

PRE-STARTERS

Đang tập viết chữ hoặc đã biết viết chữ Đã học Early, Pre-kid hoặc đã học Pre-starters Đang học bậc tiểu học Cần thi lấy bằng Starters Cần củng cố kiến thức cho chương trình học trong trường Tiểu Học

Phát triển vượt trội khả năng nghe, nói, giao tiếp cơ bản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh bé như: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ Starter:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Trẻ từ 6 tuổi trở lên

PRE-STARTERS

Đang tập viết chữ hoặc đã biết viết chữ Đã học Early, Pre-kid hoặc đã học Pre-starters Đang học bậc tiểu học Cần thi lấy bằng Starters Cần củng cố kiến thức cho chương trình học trong trường Tiểu Học

Phát triển vượt trội khả năng nghe, nói, giao tiếp cơ bản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh bé như: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ Starter:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Trẻ từ 6 tuổi trở lên

STARTERS 1

Đang tập viết chữ hoặc đã biết viết chữ Đã học Early, Pre-kid hoặc đã học Pre-starters Đang học bậc tiểu học Cần thi lấy bằng Starters Cần củng cố kiến thức cho chương trình học trong trường Tiểu Học

Phát triển vượt trội khả năng nghe, nói, giao tiếp cơ bản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh bé như: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ Starter:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Trẻ từ 6 tuổi trở lên

STARTERS 1

Đang tập viết chữ hoặc đã biết viết chữ Đã học Early, Pre-kid hoặc đã học Pre-starters Đang học bậc tiểu học Cần thi lấy bằng Starters Cần củng cố kiến thức cho chương trình học trong trường Tiểu Học

Phát triển vượt trội khả năng nghe, nói, giao tiếp cơ bản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh bé như: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ Starter:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Trẻ từ 6 tuổi trở lên

STARTERS 2

Đang tập viết chữ hoặc đã biết viết chữ Đã hoàn thành xong khóa Early, Pre-kid khóa Pre-starters, Starter 1 Đang học bậc tiểu học Cần thi lấy bằng Starters Giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh Cần củng cố kiến thức cho chương trình học trong trường Tiểu Học

Phát triển vượt trội khả năng nghe, nói, giao tiếp cơ bản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh bé như: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ Starter:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Trẻ từ 6 tuổi trở lên

STARTERS 2

Đang tập viết chữ hoặc đã biết viết chữ Đã hoàn thành xong khóa Early, Pre-kid khóa Pre-starters, Starter 1 Đang học bậc tiểu học Cần thi lấy bằng Starters Giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh Cần củng cố kiến thức cho chương trình học trong trường Tiểu Học

Phát triển vượt trội khả năng nghe, nói, giao tiếp cơ bản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh bé như: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ Starter:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Trẻ từ 6 tuổi trở lên

STARTERS 3

Đang tập viết chữ hoặc đã biết viết chữ Đã hoàn thành xong khóa Early, Pre-kid khóa Pre-starters, Starters 2 Đang học bậc tiểu học Cần thi lấy bằng Starter Giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh Cần củng cố kiến thức cho chương trình học trong trường Tiểu Học

Phát triển vượt trội khả năng nghe, nói, giao tiếp cơ bản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh bé như: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ Starter:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Trẻ từ 6 tuổi trở lên

STARTERS 3

Đang tập viết chữ hoặc đã biết viết chữ Đã hoàn thành xong khóa Early, Pre-kid khóa Pre-starters, Starters 2 Đang học bậc tiểu học Cần thi lấy bằng Starter Giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh Cần củng cố kiến thức cho chương trình học trong trường Tiểu Học

Phát triển vượt trội khả năng nghe, nói, giao tiếp cơ bản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh bé như: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ Starter:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Trẻ từ 6 tuổi trở lên

STARTERS - INTENSIVE COURSE

Phát triển vượt trội khả năng nghe, nói, giao tiếp cơ bản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh bé như: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ Starter:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Luyện thi chứng chỉ Starters

STARTERS - INTENSIVE COURSE

Phát triển vượt trội khả năng nghe, nói, giao tiếp cơ bản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh bé như: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ Starter:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Luyện thi chứng chỉ Starters

MOVERS 1

Đã hoàn thành xong khóa Starters 3 Muốn giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh Cần thi lấy bằng Movers Cần củng cố kiến thức cho chương trình học trong trường Tiểu Học

Hiểu, nghe, nói, giao tiếp đơn giản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ MOVERS:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Trẻ đang học bậc Tiểu Học

MOVERS 1

Đã hoàn thành xong khóa Starters 3 Muốn giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh Cần thi lấy bằng Movers Cần củng cố kiến thức cho chương trình học trong trường Tiểu Học

Hiểu, nghe, nói, giao tiếp đơn giản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ MOVERS:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Trẻ đang học bậc Tiểu Học

MOVERS 2

Đã hoàn thành xong khóa Movers 1 Muốn giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh Cần củng cố kiến thức cho chương trình học trong trường Tiểu Học Cần thi lấy bằng Movers

Hiểu, nghe, nói, giao tiếp đơn giản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ MOVERS:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Trẻ đang học bậc Tiểu Học

MOVERS 2

Đã hoàn thành xong khóa Movers 1 Muốn giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh Cần củng cố kiến thức cho chương trình học trong trường Tiểu Học Cần thi lấy bằng Movers

Hiểu, nghe, nói, giao tiếp đơn giản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ MOVERS:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Trẻ đang học bậc Tiểu Học

MOVERS 3

Đã hoàn thành xong khóa Movers 2 Muốn giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh Cần củng cố kiến thức cho chương trình học trong trường Tiểu Học Cần thi lấy bằng Movers

Hiểu, nghe, nói, giao tiếp đơn giản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ MOVERS:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Trẻ đang học bậc Tiểu Học

MOVERS 3

Đã hoàn thành xong khóa Movers 2 Muốn giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh Cần củng cố kiến thức cho chương trình học trong trường Tiểu Học Cần thi lấy bằng Movers

Hiểu, nghe, nói, giao tiếp đơn giản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ MOVERS:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Trẻ đang học bậc Tiểu Học

MOVERS - INTENSIVE COURSE

Hiểu, nghe, nói, giao tiếp đơn giản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ MOVERS:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Luyện thi chứng chỉ Movers

MOVERS - INTENSIVE COURSE

Hiểu, nghe, nói, giao tiếp đơn giản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ MOVERS:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Luyện thi chứng chỉ Movers

FLYERS 1

Đã hoàn thành xong khóa Movers 3 Cần thi lấy bằng Flyers Muốn giao tiếp bằng Tiếng Anh Cần củng cố kiến thức cho chương trình học trong trường Trung Học

Phát triển vượt trội khả năng nghe, nói, giao tiếp đơn giản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ FLYERS:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Trẻ đang học bậc Tiểu Học (hoặc Trung Học nhưng trình độ Movers)

FLYERS 1

Đã hoàn thành xong khóa Movers 3 Cần thi lấy bằng Flyers Muốn giao tiếp bằng Tiếng Anh Cần củng cố kiến thức cho chương trình học trong trường Trung Học

Phát triển vượt trội khả năng nghe, nói, giao tiếp đơn giản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ FLYERS:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Trẻ đang học bậc Tiểu Học (hoặc Trung Học nhưng trình độ Movers)

FLYERS 2

Đã hoàn thành xong khóa Flyers 1 Cần thi lấy bằng Flyers Muốn giao tiếp bằng Tiếng Anh Cần củng cố kiến thức cho chương trình học trong trường Trung Học

Phát triển vượt trội khả năng nghe, nói, giao tiếp đơn giản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ FLYERS:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Trẻ đang học bậc Tiểu Học (hoặc Trung Học nhưng trình độ Movers)

FLYERS 2

Đã hoàn thành xong khóa Flyers 1 Cần thi lấy bằng Flyers Muốn giao tiếp bằng Tiếng Anh Cần củng cố kiến thức cho chương trình học trong trường Trung Học

Phát triển vượt trội khả năng nghe, nói, giao tiếp đơn giản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ FLYERS:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Trẻ đang học bậc Tiểu Học (hoặc Trung Học nhưng trình độ Movers)

FLYERS 3

Đã hoàn thành xong khóa Flyers 3 Cần thi lấy bằng Flyers Muốn giao tiếp bằng Tiếng Anh Cần củng cố kiến thức cho chương trình học trong trường Tiểu Học

Phát triển vượt trội khả năng nghe, nói, giao tiếp đơn giản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ FLYERS:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Trẻ đang học bậc Tiểu Học (hoặc Trung Học CS nhưng trình độ Movers)

FLYERS 3

Đã hoàn thành xong khóa Flyers 3 Cần thi lấy bằng Flyers Muốn giao tiếp bằng Tiếng Anh Cần củng cố kiến thức cho chương trình học trong trường Tiểu Học

Phát triển vượt trội khả năng nghe, nói, giao tiếp đơn giản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ FLYERS:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Trẻ đang học bậc Tiểu Học (hoặc Trung Học CS nhưng trình độ Movers)

FLYERS - INTENSIVE COURSE

Phát triển vượt trội khả năng nghe, nói, giao tiếp đơn giản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ FLYERS:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Luyện thi chứng chỉ Flyers

FLYERS - INTENSIVE COURSE

Phát triển vượt trội khả năng nghe, nói, giao tiếp đơn giản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác …

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ FLYERS:
– Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
– Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
– Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Luyện thi chứng chỉ Flyers

Chương trình học tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo giúp bé đặt nền tảng Anh văn với bài học chuẩn quốc tế

Nhận biết, nghe, nói về các chủ đề đơn giản xung quanh bé như: chào hỏi, tạm biệt, các thành viên gia đình, số đếm, hoạt động thường ngày, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, quần áo, đồ vật xung quanh bé, cảm xúc, thời tiết, hình khối, thức ăn nhanh, tính từ mô tả đồ vật, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác ...

Nhận biết, nghe, nói về các chủ đề đơn giản xung quanh bé như chào hỏi, lớp học, màu sắc, gia đình, đồ chơi, số đếm, thú cưng, đồ ăn, quần áo, bộ phận cơ thể, đồ vật xung quanh , động vật hoang dã, thành phố của bé, công việc, thời tiết, miền quê, hoạt động hằng ngày, và các chủ đề khác...

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác ...

Hiểu, nghe, nói, giao tiếp cơ bản về các chủ đề đơn giản xung quanh bé như: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, quần áo, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, nghề nghiệp nhà cửa, nơi chốn, thời gian, quá khứ, tương lai, ước mơ và hi vọng, làm việc và chơi, so sánh, mùa màng, giác quan, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác ...

Hiểu, nghe, nói, giao tiếp đơn giản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác ...

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ MOVERS:
- Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
- Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
- Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)

Phát triển vượt trội khả năng nghe, nói, giao tiếp đơn giản, áp dụng vào các tình huống cụ thể, nội dung sát với kiến thức ở trường học theo quy định của Bộ giáo dục về các chủ đề xung quanh: chào hỏi, tạm biệt, số đếm, màu sắc, tên đồ chơi, bảng chữ cái, thức ăn, các bộ phận cơ thể, động vật, thành viên trong gia định, đồ dùng học tập, đồ vật xung quanh, thời tiết, hình khối, ngày trong tuần, hoạt động trong lớp, tính từ mô tả người, và các chủ đề khác…

Phương pháp học: Phản xạ, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trò chơi Tiếng Anh, câu truyện, phim ảnh ngắn, bài hát, tô màu, vẽ tranh, đóng kịch, các hoạt động khác ...

Trung tâm hỗ trợ liên quan chứng chỉ FLYERS:
- Đăng kí dự thi (phí dự thi phụ huynh trả)
- Thông báo, nhắc nhở thời gian thi
- Đưa đi thi và chờ đón về (phụ phí đi lại do phụ huynh hỗ trợ)