Luyện Thi IELTS

Hệ thống đánh giá khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh quốc tế

Ielts Foundation 1

 • Đầu ra 3.0
 • Củng cố và hoàn thiện các phần ngữ pháp quan trọng cho IELTS.
 • Cải thiện khả năng phát âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và tăng cường khả năng phản xạ nói tiếng Anh trôi chảy về các chủ đề quen thuộc trong bài thi IELTS.
 • Bổ sung vốn từ vựng cho các chủ đề phù hợp với tiếng Anh học thuật, phục vụ các phần Nghe, Nói, Đọc, Viết và củng cố kiến thức nền.
 • Phát triển khả năng Nghe Nói Đọc Viết toàn diện ở mức độ Foundation thông qua các bài tập có tính tương tác cao.
Đầu vào ~ 2.5

Ielts Foundation 1

 • Đầu ra 3.0
 • Củng cố và hoàn thiện các phần ngữ pháp quan trọng cho IELTS.
 • Cải thiện khả năng phát âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và tăng cường khả năng phản xạ nói tiếng Anh trôi chảy về các chủ đề quen thuộc trong bài thi IELTS.
 • Bổ sung vốn từ vựng cho các chủ đề phù hợp với tiếng Anh học thuật, phục vụ các phần Nghe, Nói, Đọc, Viết và củng cố kiến thức nền.
 • Phát triển khả năng Nghe Nói Đọc Viết toàn diện ở mức độ Foundation thông qua các bài tập có tính tương tác cao.
Đầu vào ~ 2.5

Ielts Foundation 2

 • Đầu ra 3.5-4.0
 • Củng cố và hoàn thiện các phần ngữ pháp quan trọng cho IELTS.
 • Cải thiện khả năng phát âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và tăng cường khả năng phản xạ nói tiếng Anh trôi chảy về các chủ đề quen thuộc trong bài thi IELTS.
 • Bổ sung vốn từ vựng cho các chủ đề phù hợp với tiếng Anh học thuật, phục vụ các phần Nghe, Nói, Đọc, Viết và củng cố kiến thức nền.
 • Phát triển khả năng Nghe Nói Đọc Viết toàn diện ở mức độ Foundation thông qua các bài tập có tính tương tác cao.
Trình độ Ielts ~ 3.0

Ielts Foundation 2

 • Đầu ra 3.5-4.0
 • Củng cố và hoàn thiện các phần ngữ pháp quan trọng cho IELTS.
 • Cải thiện khả năng phát âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và tăng cường khả năng phản xạ nói tiếng Anh trôi chảy về các chủ đề quen thuộc trong bài thi IELTS.
 • Bổ sung vốn từ vựng cho các chủ đề phù hợp với tiếng Anh học thuật, phục vụ các phần Nghe, Nói, Đọc, Viết và củng cố kiến thức nền.
 • Phát triển khả năng Nghe Nói Đọc Viết toàn diện ở mức độ Foundation thông qua các bài tập có tính tương tác cao.
Trình độ Ielts ~ 3.0

Ielts Pre-intermediate 1

Kỹ năng nghe & đọc

 • Học viên được làm quen với phương pháp và chiến thuật làm bài cho từng dạng câu hỏi của đề thi IELTS.
 • Các bài luyện tập được phân theo chủ đề và được thiết kế phù hợp với trình độ intermediate để giúp học viên củng cố và bổ sung vốn từ vựng hiệu quả.

Kỹ năng viết

 • Học viên được củng cố các phần ngữ pháp căn bản trong phần thi viết của IELTS.
 • Học viên được hướng dẫn và luyện tập cách phân tích câu hỏi, phát triển ý tưởng, sắp xếp ý theo template phù hợp Writing Task 1 và Task 2 cơ bản.

Kỹ năng nói

 • Hoàn thiện ngữ âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và diễn đạt được các chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS.
 • Học viên có cơ hội tương tác và luyện tập nói theo format của bài thi speaking.
 • Học viên được chỉnh sửa cách diễn đạt để có thể giao tiếp tự nhiên và hiệu quả.

Đầu ra 5.0-5.5

Đầu vào 3.5

Ielts Pre-intermediate 1

Kỹ năng nghe & đọc

 • Học viên được làm quen với phương pháp và chiến thuật làm bài cho từng dạng câu hỏi của đề thi IELTS.
 • Các bài luyện tập được phân theo chủ đề và được thiết kế phù hợp với trình độ intermediate để giúp học viên củng cố và bổ sung vốn từ vựng hiệu quả.

Kỹ năng viết

 • Học viên được củng cố các phần ngữ pháp căn bản trong phần thi viết của IELTS.
 • Học viên được hướng dẫn và luyện tập cách phân tích câu hỏi, phát triển ý tưởng, sắp xếp ý theo template phù hợp Writing Task 1 và Task 2 cơ bản.

Kỹ năng nói

 • Hoàn thiện ngữ âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và diễn đạt được các chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS.
 • Học viên có cơ hội tương tác và luyện tập nói theo format của bài thi speaking.
 • Học viên được chỉnh sửa cách diễn đạt để có thể giao tiếp tự nhiên và hiệu quả.

Đầu ra 5.0-5.5

Đầu vào 3.5

Ielts Pre-intermediate 2

 • Củng cố và hoàn thiện các phần ngữ pháp căn bản và quan trọng cho các kỳ thi chuẩn hoá.
 • Cải thiện khả năng phát âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và tăng cường khả năng phản xạ nói tiếng Anh trôi chảy về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống và hướng dần đến các chủ đề học thuật, giúp học viên tăng phản xạ khi nói.
 • Bổ sung vốn từ vựng học thuật nói chung và tự vựng cho các chủ phục vụ các phần Nghe, Nói, Đọc, Viết và củng cố kiến thức nền.
 • Phát triển các kỹ năng quan trọng như nghe và đọc để nắm ý chính và các cách nhận biết thông tin liên quan đến câu hỏi.
 • Phát triển khả năng viết diễn đạt ý và dùng các cấu trúc câu linh hoạt để diễn đạt ý.

Đầu ra 5.0-5.5

Đầu vào 4.0

Ielts Pre-intermediate 2

 • Củng cố và hoàn thiện các phần ngữ pháp căn bản và quan trọng cho các kỳ thi chuẩn hoá.
 • Cải thiện khả năng phát âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và tăng cường khả năng phản xạ nói tiếng Anh trôi chảy về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống và hướng dần đến các chủ đề học thuật, giúp học viên tăng phản xạ khi nói.
 • Bổ sung vốn từ vựng học thuật nói chung và tự vựng cho các chủ phục vụ các phần Nghe, Nói, Đọc, Viết và củng cố kiến thức nền.
 • Phát triển các kỹ năng quan trọng như nghe và đọc để nắm ý chính và các cách nhận biết thông tin liên quan đến câu hỏi.
 • Phát triển khả năng viết diễn đạt ý và dùng các cấu trúc câu linh hoạt để diễn đạt ý.

Đầu ra 5.0-5.5

Đầu vào 4.0

Ielts Intermediate 1

Kỹ năng nghe & đọc

 • Học viên được làm quen với phương pháp và chiến thuật làm bài cho từng dạng câu hỏi của đề thi IELTS.
 • Các bài luyện tập được phân theo chủ đề và được thiết kế phù hợp với trình độ intermediate để giúp học viên củng cố và bổ sung vốn từ vựng hiệu quả.

Kỹ năng viết

 • Học viên được củng cố các phần ngữ pháp căn bản trong phần thi viết của IELTS.
 • Học viên được hướng dẫn và luyện tập cách phân tích câu hỏi, phát triển ý tưởng, sắp xếp ý theo template phù hợp Writing Task 1 và Task 2 cơ bản.

Kỹ năng nói

 • Hoàn thiện ngữ âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và diễn đạt được các chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS.
 • Học viên có cơ hội tương tác và luyện tập nói theo format của bài thi speaking.
  Học viên được chỉnh sửa cách diễn đạt để có thể giao tiếp tự nhiên và hiệu quả.

Đầu ra 6.0-6.5

Đầu vào 4.5

Ielts Intermediate 1

Kỹ năng nghe & đọc

 • Học viên được làm quen với phương pháp và chiến thuật làm bài cho từng dạng câu hỏi của đề thi IELTS.
 • Các bài luyện tập được phân theo chủ đề và được thiết kế phù hợp với trình độ intermediate để giúp học viên củng cố và bổ sung vốn từ vựng hiệu quả.

Kỹ năng viết

 • Học viên được củng cố các phần ngữ pháp căn bản trong phần thi viết của IELTS.
 • Học viên được hướng dẫn và luyện tập cách phân tích câu hỏi, phát triển ý tưởng, sắp xếp ý theo template phù hợp Writing Task 1 và Task 2 cơ bản.

Kỹ năng nói

 • Hoàn thiện ngữ âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và diễn đạt được các chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS.
 • Học viên có cơ hội tương tác và luyện tập nói theo format của bài thi speaking.
  Học viên được chỉnh sửa cách diễn đạt để có thể giao tiếp tự nhiên và hiệu quả.

Đầu ra 6.0-6.5

Đầu vào 4.5

Ielts Intermediate 2

Kỹ năng nghe & đọc

 • Học viên được làm quen với phương pháp và chiến thuật làm bài cho từng dạng câu hỏi của đề thi IELTS.
 • Các bài luyện tập được phân theo chủ đề và được thiết kế phù hợp với trình độ intermediate để giúp học viên củng cố và bổ sung vốn từ vựng hiệu quả.

Kỹ năng viết

 • Học viên được củng cố các phần ngữ pháp căn bản trong phần thi viết của IELTS.
 • Học viên được hướng dẫn và luyện tập cách phân tích câu hỏi, phát triển ý tưởng, sắp xếp ý theo template phù hợp Writing Task 1 và Task 2 cơ bản.

Kỹ năng nói

 • Hoàn thiện ngữ âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và diễn đạt được các chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS.
 • Học viên có cơ hội tương tác và luyện tập nói theo format của bài thi speaking.
 • Học viên được chỉnh sửa cách diễn đạt để có thể giao tiếp tự nhiên và hiệu quả.

Đầu ra 6.0-6.5

Đầu vào 5.5

Ielts Intermediate 2

Kỹ năng nghe & đọc

 • Học viên được làm quen với phương pháp và chiến thuật làm bài cho từng dạng câu hỏi của đề thi IELTS.
 • Các bài luyện tập được phân theo chủ đề và được thiết kế phù hợp với trình độ intermediate để giúp học viên củng cố và bổ sung vốn từ vựng hiệu quả.

Kỹ năng viết

 • Học viên được củng cố các phần ngữ pháp căn bản trong phần thi viết của IELTS.
 • Học viên được hướng dẫn và luyện tập cách phân tích câu hỏi, phát triển ý tưởng, sắp xếp ý theo template phù hợp Writing Task 1 và Task 2 cơ bản.

Kỹ năng nói

 • Hoàn thiện ngữ âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và diễn đạt được các chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS.
 • Học viên có cơ hội tương tác và luyện tập nói theo format của bài thi speaking.
 • Học viên được chỉnh sửa cách diễn đạt để có thể giao tiếp tự nhiên và hiệu quả.

Đầu ra 6.0-6.5

Đầu vào 5.5

Ielts Advance

Kỹ năng Viết chuyên sâu:

 • Học viên được hướng dẫn phương pháp làm bài và luyện tập thuần thục mọi dạng bài thi Writing Task 1 và Task 2 theo các chủ đề thường gặp của IELTS.
 • Giáo viên đánh giá và nhận định những điểm mạnh và điểm yếu của từng học viên và đưa ra phương pháp học tập phù hợp với từng học viên có thể cải thiện điểm số trong thời gian ngắn nhất.
 • Học viên được làm quen và luyện tập các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng và cách diễn đạt nâng cao.

Kỹ năng Nói chuyên sâu:

 • Học viên được hướng dẫn và luyện tập trả lời mọi dạng câu hỏi theo các chủ đề thường gặp trong phần thi Speaking của IELTS.
 • Giáo viên đánh giá và nhận định những điểm mạnh và điểm yếu của từng học viên và đưa ra phương pháp học tập phù hợp với từng học viên có thể cải thiện điểm số trong thời gian ngắn nhất.
 • Học viên được được chỉnh sửa ngữ âm và luyện tập sử các cách diễn đạt nâng cao một cách tự nhiên để đạt điểm cao trong phần thi nói.

Đầu ra >7.0

Đầu vào 6.5

Ielts Advance

Kỹ năng Viết chuyên sâu:

 • Học viên được hướng dẫn phương pháp làm bài và luyện tập thuần thục mọi dạng bài thi Writing Task 1 và Task 2 theo các chủ đề thường gặp của IELTS.
 • Giáo viên đánh giá và nhận định những điểm mạnh và điểm yếu của từng học viên và đưa ra phương pháp học tập phù hợp với từng học viên có thể cải thiện điểm số trong thời gian ngắn nhất.
 • Học viên được làm quen và luyện tập các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng và cách diễn đạt nâng cao.

Kỹ năng Nói chuyên sâu:

 • Học viên được hướng dẫn và luyện tập trả lời mọi dạng câu hỏi theo các chủ đề thường gặp trong phần thi Speaking của IELTS.
 • Giáo viên đánh giá và nhận định những điểm mạnh và điểm yếu của từng học viên và đưa ra phương pháp học tập phù hợp với từng học viên có thể cải thiện điểm số trong thời gian ngắn nhất.
 • Học viên được được chỉnh sửa ngữ âm và luyện tập sử các cách diễn đạt nâng cao một cách tự nhiên để đạt điểm cao trong phần thi nói.

Đầu ra >7.0

Đầu vào 6.5

Luyện Thi IELTS Trang bị kỹ năng Anh ngữ tiêu chuẩn quốc tế

 • Đầu ra 3.0
 • Củng cố và hoàn thiện các phần ngữ pháp quan trọng cho IELTS.
 • Cải thiện khả năng phát âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và tăng cường khả năng phản xạ nói tiếng Anh trôi chảy về các chủ đề quen thuộc trong bài thi IELTS.
 • Bổ sung vốn từ vựng cho các chủ đề phù hợp với tiếng Anh học thuật, phục vụ các phần Nghe, Nói, Đọc, Viết và củng cố kiến thức nền.
 • Phát triển khả năng Nghe Nói Đọc Viết toàn diện ở mức độ Foundation thông qua các bài tập có tính tương tác cao.
 • Đầu ra 3.5-4.0
 • Củng cố và hoàn thiện các phần ngữ pháp quan trọng cho IELTS.
 • Cải thiện khả năng phát âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và tăng cường khả năng phản xạ nói tiếng Anh trôi chảy về các chủ đề quen thuộc trong bài thi IELTS.
 • Bổ sung vốn từ vựng cho các chủ đề phù hợp với tiếng Anh học thuật, phục vụ các phần Nghe, Nói, Đọc, Viết và củng cố kiến thức nền.
 • Phát triển khả năng Nghe Nói Đọc Viết toàn diện ở mức độ Foundation thông qua các bài tập có tính tương tác cao.

Kỹ năng nghe & đọc

 • Học viên được làm quen với phương pháp và chiến thuật làm bài cho từng dạng câu hỏi của đề thi IELTS.
 • Các bài luyện tập được phân theo chủ đề và được thiết kế phù hợp với trình độ intermediate để giúp học viên củng cố và bổ sung vốn từ vựng hiệu quả.

Kỹ năng viết

 • Học viên được củng cố các phần ngữ pháp căn bản trong phần thi viết của IELTS.
 • Học viên được hướng dẫn và luyện tập cách phân tích câu hỏi, phát triển ý tưởng, sắp xếp ý theo template phù hợp Writing Task 1 và Task 2 cơ bản.

Kỹ năng nói

 • Hoàn thiện ngữ âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và diễn đạt được các chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS.
 • Học viên có cơ hội tương tác và luyện tập nói theo format của bài thi speaking.
 • Học viên được chỉnh sửa cách diễn đạt để có thể giao tiếp tự nhiên và hiệu quả.

Đầu ra 5.0-5.5

Kỹ năng nghe & đọc

 • Học viên được làm quen với phương pháp và chiến thuật làm bài cho từng dạng câu hỏi của đề thi IELTS.
 • Các bài luyện tập được phân theo chủ đề và được thiết kế phù hợp với trình độ intermediate để giúp học viên củng cố và bổ sung vốn từ vựng hiệu quả.

Kỹ năng viết

 • Học viên được củng cố các phần ngữ pháp căn bản trong phần thi viết của IELTS.
 • Học viên được hướng dẫn và luyện tập cách phân tích câu hỏi, phát triển ý tưởng, sắp xếp ý theo template phù hợp Writing Task 1 và Task 2 cơ bản.

Kỹ năng nói

 • Hoàn thiện ngữ âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và diễn đạt được các chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS.
 • Học viên có cơ hội tương tác và luyện tập nói theo format của bài thi speaking.
 • Học viên được chỉnh sửa cách diễn đạt để có thể giao tiếp tự nhiên và hiệu quả.

Đầu ra 6.0-6.5

Kỹ năng nghe & đọc

 • Học viên được làm quen với phương pháp và chiến thuật làm bài cho từng dạng câu hỏi của đề thi IELTS.
 • Các bài luyện tập được phân theo chủ đề và được thiết kế phù hợp với trình độ intermediate để giúp học viên củng cố và bổ sung vốn từ vựng hiệu quả.

Kỹ năng viết

 • Học viên được củng cố các phần ngữ pháp căn bản trong phần thi viết của IELTS.
 • Học viên được hướng dẫn và luyện tập cách phân tích câu hỏi, phát triển ý tưởng, sắp xếp ý theo template phù hợp Writing Task 1 và Task 2 cơ bản.

Kỹ năng nói

 • Hoàn thiện ngữ âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và diễn đạt được các chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS.
 • Học viên có cơ hội tương tác và luyện tập nói theo format của bài thi speaking.
  Học viên được chỉnh sửa cách diễn đạt để có thể giao tiếp tự nhiên và hiệu quả.

Đầu ra 6.0-6.5

Kỹ năng nghe & đọc

 • Học viên được làm quen với phương pháp và chiến thuật làm bài cho từng dạng câu hỏi của đề thi IELTS.
 • Các bài luyện tập được phân theo chủ đề và được thiết kế phù hợp với trình độ intermediate để giúp học viên củng cố và bổ sung vốn từ vựng hiệu quả.

Kỹ năng viết

 • Học viên được củng cố các phần ngữ pháp căn bản trong phần thi viết của IELTS.
 • Học viên được hướng dẫn và luyện tập cách phân tích câu hỏi, phát triển ý tưởng, sắp xếp ý theo template phù hợp Writing Task 1 và Task 2 cơ bản.

Kỹ năng nói

 • Hoàn thiện ngữ âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và diễn đạt được các chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS.
 • Học viên có cơ hội tương tác và luyện tập nói theo format của bài thi speaking.
 • Học viên được chỉnh sửa cách diễn đạt để có thể giao tiếp tự nhiên và hiệu quả.

Đầu ra 6.0-6.5

Kỹ năng Viết chuyên sâu:

 • Học viên được hướng dẫn phương pháp làm bài và luyện tập thuần thục mọi dạng bài thi Writing Task 1 và Task 2 theo các chủ đề thường gặp của IELTS.
 • Giáo viên đánh giá và nhận định những điểm mạnh và điểm yếu của từng học viên và đưa ra phương pháp học tập phù hợp với từng học viên có thể cải thiện điểm số trong thời gian ngắn nhất.
 • Học viên được làm quen và luyện tập các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng và cách diễn đạt nâng cao.

Kỹ năng Nói chuyên sâu:

 • Học viên được hướng dẫn và luyện tập trả lời mọi dạng câu hỏi theo các chủ đề thường gặp trong phần thi Speaking của IELTS.
 • Giáo viên đánh giá và nhận định những điểm mạnh và điểm yếu của từng học viên và đưa ra phương pháp học tập phù hợp với từng học viên có thể cải thiện điểm số trong thời gian ngắn nhất.
 • Học viên được được chỉnh sửa ngữ âm và luyện tập sử các cách diễn đạt nâng cao một cách tự nhiên để đạt điểm cao trong phần thi nói.

Đầu ra >7.0